Öncelikli Alanlar Doktora Bursu

Öncelikli Alanlar Doktora Bursu programının amacı, Türkiye’de doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek öncelikli alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. 

Program kapsamında aşağıdaki alanlarda tez önerisi kabul edilen adaylar desteklenmektedir.

 • Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi
 • Robotik, Mekatronik ve Otomasyon
 • Büyük Veri ve Veri Analitiği
 • Nesnelerin İnterneti
 • Geniş bant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz IT ve IP teknolojileri dahil)
 • Bilgi Güvenliği
 • Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri
 • İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri
 • Mikro/Nano/Opto-Elektromekanik Sistemler
 • Enerji Depolama Teknolojileri
 • Motor Teknolojileri
 • Bilim Tarihi
 • Endüstriyel Simbiyoz

Bu çağrı, 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na başvurarak bu programdan destek alan veya alacaklarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsamaktadır.


2. Burs Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Şip Şak Çeviri - SipSakCeviri.com

Hızlı Teknik Çeviri

Dosyanızı yükleyin
anında çeviri süresi ve fiyatı hesaplansın.
Sipariş verin hızla teslim edilsin.


2.1. Burs Kapsamı ve Süresi

Bu program kapsamında tezini öncelikli alanlarda yapan doktora öğrencilerine burs ve destek verilir.

2.1.1. Yüksek lisans sonrası/lisans sonrası doktora öğrenimi için burslar, bursiyerin desteklenmeye başladığı başvuru dönemi esas alınarak 36 ay sonunda sona erdirilir.

2.1.2. 36 aylık sürenin iş bu çağrı duyurusunda belirtilen azami süreleri aşması durumunda burs, azami sürenin sonunda sona erdirilir.

2.1.3. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler avans, peşin veya geriye dönük olarak ve 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde de yapılabilir.

2.2. Burs Miktarı

Burs miktarları, tam burs için 7500 TL, kısmi burs için 2250 TL'dir.


3. Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler

3.1. Başvuru Koşulları

3.1.1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

3.1.2. Türkiye’de bir doktora programında veya 2547 sayılı kanunda geçen doktoraya eş değer bir programda kayıtlı olmak

3.1.3. Tez Önerisi enstitü tarafından kabul edilmiş olmak

3.1.4. Doktora ağırlıklı not ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmak

3.1.5. Yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı adaylar için kayıt dondurulan dönemler hariç olmak üzere eğitiminin bilimsel hazırlık dâhil en geç 10. döneminde; bütünleşik doktora programına kayıtlı adaylar için en geç 12. döneminde olmak (Yabancı dil hazırlık aşamasında başvuru alınmaz)

3.1.6. Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans mezunu olmak, yüksek lisans sonrası doktora programında kayıtlı adaylar için yüksek lisans mezunu olmak

3.1.7. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

3.1.8. Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, herhangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler)

3.1.9. Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan tüm lisans sonrası bütünleşik doktora veya tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri başvuru yapabilir. Ancak, Türkiye’deki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi burs alarak başvuru yapan adayların herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmama veya ticari faaliyette bulunmama şartını sağlaması gerekmektedir.

3.1.10. Özel öğrenci statüsünde olanlar başvuru yapamaz.

3.1.11. 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı’nın alt programlarına aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz. Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan ve aynı anda BİDEB 2211 programından da yararlanmak isteyenler, programın başvuru koşullarını sağlamaları halinde başvuru için gerekli olan başarı ölçütlerini yerine getirmiş kabul edilir.

 

3.2. Başvuru Belgeleri

3.2.1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış, Tez Öneri Formu

 

3.3. Başvuru Yöntemi

3.3.1. Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3.3.2. Adayların eğitim, sınav vb. bilgileri çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenecektir. Ancak bilgileri çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenemeyen adayların eğitim, sınav vb. belgelerini başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.

3.3.3. Burs almaya hak kazanan kişilerin bursiyer adaylıklarının açıklanmasından sonra kurum tarafından istenilen belgeleri BİDEB’e ulaştırması gerekmektedir.

3.3.4. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

3.3.5. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin elektronik yolla (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır. 


4. Değerlendirme

4.1. Değerlendirme Yöntemi

Başvuran adayların enstitü tarafından kabul edilen tez önerileri panel/dış danışman vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bilimsel değerlendirme kriterleri aşağıdadır:

 • Özgün Değer
 • Amaç ve Hedefler
 • Yöntem
 • Öncelikli Alanlara Katkısı
 • Yaygın Etki

 

4.2. Bursiyer Adaylarının Tespiti

İlanda belirtilen şartlara uygun ve belgeleri eksiksiz olan başvurular bilimsel değerlendirmeye alınır ve değerlendirme sonuçlarına göre GYK tarafından destekleme taban puanı belirlenerek bursiyer aday listeleri oluşturulur. GYK’nın önerdiği bursiyer aday listesi, Başkanlık onayıyla kesinleşir. Bursiyerlerin seçiminde GYK her burs türü için üniversitelere ve bilim dallarına göre dengeli dağılımı gözetebilir. İzmir Kalkınma Ajansı ve UNDP Türkiye ile TÜBİTAK arasında yapılan protokol gereğince endüstriyel simbiyoz alanında desteklenecek bursiyerlerin seçiminde protokol hükümleri göz önünde bulundurulur.

 

5. İzleme ve Sonuçlandırma

5.1. Bursların Başlatılması ve Devamı

5.1.1. Burslar, bahar dönemi için Mart ayından, güz dönemi için Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır.

5.1.2. Yapılan değerlendirme sonucunda bursiyer adayları olarak belirlenenler için BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinde “2211-C Bursiyer Bilgi Formu” girişi açılır. BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki “2211-C Bursiyer Bilgi Formu”nu belirtilen süre içinde onaylayan ve açıklamalar kısmında yer alan linkten temin edilecek bildirim formunda belirtilen belgeleri, belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir (Belgeleri beyanına uygun bulunarak destek kararı kesinleşen bursiyerlerin burs ödeme işlemleri başlatılır).

5.1.3. Bursun başlatılması için, bursiyer bilgi formunun süresi içerisinde onaylanması ve BİDEB’e gönderilmesi gereken belgelerin tümünün istenen şekilde ve sürede BİDEB’e ulaştırılması zorunludur.

 

5.2. Burs Almaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Burs almaya hak kazanan adaylar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki “2211-C Bursiyer Bilgi Formu” ekranına gerekli bilgileri girerek onay verirler. 2211-C Burs Tahsis Formu’nu yükler ve belirtilen süre içerisinde BİDEB’e ulaştırırlar. Bu bilgilerin başvuruda belirtilen bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir. Adayların sisteme girdikleri bilgilerin doğru olduğunu ve program yükümlülüklerine uyacakların

5.2.1. 2211-C Burs Tahsis Formu (2211-C Bursiyer Bilgi Formu, noterce düzenlenmiş Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi ile kefilin gelir belgeleri ya da Yüklenme Senedi ve Teminat Mektubu, bursiyere ait gelir belgeleri)

 

5.3. Kayıt Dondurma

5.3.1. Enstitüsü tarafından kaydı dondurulanlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri ve azami öğrenim süreleri akademik çalışmaya yeniden başlandığının belgelenmesi halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi doktora için en çok 4 dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri, GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

5.3.2. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs sürelerine eklenmez ancak azami öğrenim sürelerine eklenir.

5.3.3. Sağlık vb. nedenlerle kayıt dondurmaksızın öğrenime ara verilmesi halinde bu süreler azami öğrenim süresine eklenmez.

 

5.4. Yurt Dışı Araştırma

5.4.1. Bursiyerlikleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma amacıyla, yurt içindeki herhangi bir kamu kurumundan burs alarak, yurt dışına gidenlerin ödemeleri durdurulur. Enstitülerinin izin verdiği sürece, bu durumdaki bursiyerlerin azami öğrenim süreleri en çok 12 ayı aşmamak üzere yurt dışında kaldıkları süre kadar uzatılabilir. Ancak, yurt dışında kalınan süre burs süresine eklenmez.

5.4.2. Bursiyerlikleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma amacıyla, yurt içinde herhangi bir kamu kaynağından desteklenmeden yurt dışına giden bursiyerlerin ödemeleri kayıt dondurma süreleri hariç devam ettirilir. Enstitülerinin izin verdiği sürece, bu durumdaki bursiyerlerin azami öğrenim süreleri en çok 12 ayı aşmamak üzere, yurt dışında kaldıkları süre kadar uzatılabilir.

 

5.5. TÜBİTAK’ta veya Bağlı Birimlerinde Çalışmaya Başlayan / Başlayacak Olanlar

5.5.1. Burs almakta iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları, işe başladıkları ay itibarıyla kesilir. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder.

5.5.2. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından dolayı bursu kesilip de bursiyerlik süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları tekrar başlatılmaz.

 

5.6. TÜBİTAK Destekli Projelerde Görev Alma / TÜBİTAK Desteklerinden Yararlanma/ Diğer Kamu Kurumlarının Yurt İçi Burslarından Faydalanma

5.6.1. TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen projelerden burs, ücret, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) vb. hakkı elde edenler aynı anda bu programdan desteklenemezler. Bu programdan desteklenmekte iken TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen projelerden burs, ücret, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) vb. almayı tercih edenlerin bu süre bursiyerliklerine sayılmak kaydıyla taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. Almakta oldukları TÜBİTAK BİDEB’in diğer bursu, ücreti, PTİ vb. bursiyerlik süreleri dolmadan kesilenler, başvurmaları halinde kalan bursiyerlik sürelerinde burs alabilirler.

5.6.2. Bu programdan yararlanmakta iken aynı anda ARDEB veya TEYDEB tarafından desteklenen projelerde ilgili programların mevzuatına uygun olarak görev alınabilir.

5.6.3. Bu programdan yararlanmakta iken aynı anda ARDEB veya TEYDEB tarafından desteklenen projelerde bursiyer statüsünde yer alanların bursları BİDEB tarafından 2211 Programından ödenir.

5.6.4. 2211-C bursiyerlerinden, burs ödemeleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma amacıyla yurt dışına gidecek olan bursiyerlere 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını ve program çağrı metninde belirtilen başarı kriterlerini sağlamaları halinde, ayrıca bilimsel değerlendirmeye alınmadan en fazla 6 ay olmak üzere yurt dışı araştırma desteği sağlanır. Bu programdan desteklenerek yurt dışına gidenlerin 2211-C kapsamında burs ödemeleri durdurulur. Yurt dışında kalınan süre burs süresine eklenmez. Bu kapsamda desteklenen bursiyerlerin azami öğrenim sürelerine ilişkin hesaplamalar 5.4.1. bendi kapsamında yapılır.

5.6.5. Bu programdan desteklenen bursiyerlerden, ARDEB veya TEYDEB tarafından desteklenen projelerde görev alanlar 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı mevzuatına uygun olarak aynı anda 2250 Programı’ndan da burs alabilir.

5.6.6. Bir ayı geçmeyen yurt içi/ yurt dışı kurs, seminer etkinlik vb. faaliyetler kapsamında destek alanların yurt içi lisansüstü bursiyerliği devam eder.

5.6.7. Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan öğrenciler, doktora programlarında tam zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak, ticari faaliyette bulunmamak ve bu program için belirlenen şartları sağlamış olmak kaydıyla aynı anda bu programdan da yararlanabilir. Burs ödemeleri devam ettiği sürece herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak veya ticari faaliyette bulunmamak şartının sağlanması gerekmektedir. Aksi halde bursiyerlerin ödemeleri çalışmaya veya ticari faaliyette bulunmaya başlanılan ay itibariyle durdurulur. BİDEB 2211 bursiyerliğinin tercih edilmesi durumunda bursiyerin ödemeleri kısmi statüde devam ettirilir. Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerden aldıkları yurt içi doktora bursunu tercih ettikleri için ödemeleri durdurulanlardan almakta oldukları diğer kamu kurum/kuruluş ya da devlet veya vakıf üniversite bursu bursiyerlik süreleri dolmadan kesilenler, başvurmaları halinde kalan bursiyerlik sürelerinde burs alabilirler.

5.6.8. Yetim maaşı, nafaka, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi ve sivil toplum kuruluşlarından (dernek, vakıf vb.) burs alanlar aynı anda bu programdan yararlanabilirler.

 

5.7. Üniversite ve/veya Bölüm/Alan Değişikliği

Bursiyerler, öğrenimleri sırasında zorunluluk doğması halinde bir defaya mahsus olarak üniversite, bölüm veya alan değişikliği yapabilir. Üniversite, bölüm veya alan değişikliği hakkı bursiyerin doktora programından kendi isteği ile ayrılması durumunda geçerlidir. Birden fazla üniversite/bölüm/alan değişikliği yapmak isteyenlerin durumu GYK tarafından değerlendirilir.

Tez başlığını/konusunu değiştirmek isteyen bursiyerler, değişiklikten önce BİDEB’den onay almak zorundadır, tez başlığı/konusu ile ilgili yapılacak değişikliklerin uygun olup olmadığına GYK karar verir.

 

5.8. Lisansüstü Eğitim Programları Arası Geçiş

Doktora programını bırakıp da yüksek lisans programına geçenlerin bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine yapılan tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınır.

5.9. Yurt Dışı Lisansüstü Burslarından Yararlanma 2211-C bursu almaya hak kazanan adaylar içinden yurt içi/dışı kurum/kuruluşlardan yurt dışı lisansüstü bursu kazanmış olanların 2211-C burslarının başlatılabilmesi için yurt dışı burslarını iptal ettirmesi gerekir. 

 

Başvuru için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/2211/icerik-e-basvuru